Privacy statement en cookiebeleid

Wie zijn we?

Ooms Financieel Adviseurs heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

 • telefoon: 010-4248810
 • e-mail: hypotheek@ooms.com;
 • website: www.oomsfinancieeladviseurs.com;
 • postadres: Maaskade 113, 3071 NJ Rotterdam.

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens
 zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Persoonlijke kenmerken zoals BSN-nummer, identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs
 • Identificatiegegevens
 zoals legitimatiebewijs, BSN nummer, kenteken
 • Gegevens i.v.m. dienstverband
 zoals inkomen, beroep en werkgever
 • Gegevens over strafrechtelijke feiten (in bijzonder gevallen) zoals veroordelingen, strafrechtelijke maatregelen en administratieve sancties
 • Gezondheidsgegevens zoals roken, BMI of risicosituaties
 • Financiële bijzonderheden zoals rekeningnummer, inkomensgegevens en uitgaven gegevens
 • Leefgewoonten zoals levensstijl, reis- en verblijfplaatsen, visum
 • Gegevens betreffende financiële producten zoals verzekeringen, kredieten, spaarrekeningen, hypotheken
 • Vrije tijd en interesses zoals hobby’s en sporten
 • Woningkenmerken zoals aard van de woning, eigendom of gehuurd, woonlasten
 • Papieren en elektronische documenten, zoals aanvraagformulieren, salarisstroken, werkgeversverklaring.

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

2. Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de onder andere de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • Adviseren en bemiddelen financieel product: Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten.
 • Uitvoeren overeenkomst financieel product. Het aanvragen en verwerken van het door de klant aangevraagde product. Het doen van zorgplicht in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT)
 • Voldoen wettelijke verplichting (zorgplicht) Het op regelmatige basis informeren van onze klanten betreffende aanpassingen in gerelateerde producten.
 • Relatiebeheer: Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers. Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand.
 • Marketingactiviteiten: Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard. Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.
 • Veiligheid van onze software en websites: Het beveiligen van onze websites en software. Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • De uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product of de Wet Financieel Toezicht;
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Als voorbeeld; gegevens betreffende het advies en de uiteindelijke overeenkomst van de hypotheek, inclusief al uw bescheiden die bij de hypotheek horen bewaren wij conform de Wet Financieel Toezicht tot 5 jaar na beëindiging van het product.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kunt je altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • De manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken;
 • Bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • Aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • Beperking van jouw persoonsgegevens;
 • Verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
 • Overdracht van jouw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
 • Overleg met onze Privacy officer de heer Eric van Veen te bereiken via e-mail: e.van.veen@ooms.com telefoonnummer: 06-53393297 of de heer Sander de Koning te bereiken via e-mail de.koning@ooms.com, telefoonnummer 088-4240266;
 • Vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

Let op: Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij je dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan je verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor je een financieel product aanvragen of bij wie je een financieel product hebt dat wij voor je beheren, of waarbij wij je begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
 • Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis – notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

8. Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die wij op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen en uitlezen als je onze websites of apps gebruikt. Sommige cookies zijn noodzakelijk, bijvoorbeeld om foto’s en video’s te kunnen bekijken. Dankzij cookies kunnen wij je online gedrag op onze pagina’s en in onze apps analyseren. Met behulp van deze analyses maken we onze websites en onze apps steeds beter. Er zijn cookies die de website persoonlijker maken, zodat je bijvoorbeeld Google Maps kunt gebruiken Ook e-mails kunnen een bestandje achter laten dat informatie verstuurt als je de e-mail opent, zowel op je computer, je tablet als op je mobiel.

Uitleg van de verschillende soorten cookies

 • Functionele cookies; zorgen ervoor dat onze websites en apps goed werken
 • Analyse cookies (anoniem); om het gebruik van onze websites en apps te meten en problemen snel op te lossen

Cookies weigeren

Wil je helemaal geen cookies? Via je browser bij ‘internetopties’ zet je alle cookies uit. Het is dan echter mogelijk dat niet alles goed werkt; De website wordt mogelijk niet normaal weergegeven.

9. Wijzigingen van de Privacy statement

Het kan voorkomen dat wij dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vind je steeds het meest actuele statement.

10. Klachtrecht

Bent je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons onze privacy officer. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl